Woningwaarde Estate Plan

Het Thuisborg Woningwaarde Estate Plan in 7 vragen:

Zo lang u in uw woning blijft wonen, blijft u daar de eigenaar van.

Voor het verzilveren van uw woning op basis van het Estate Plan, is het van belang dat uw woning hypotheekvrij is. Daarnaast dient uw woning vrij van beslagen te zijn en eventuele achterstanden van betalingen (nutsbedrijven, OZB, etc.) te zijn voldaan.

Wanneer u nog een lopende hypotheeklening heeft, komt u mogelijk niet in aanmerking. Dit hangt af van de resterende looptijd en omvang van deze lening. Heeft u vragen of u toch voor dit aanbod in aanmerking kunt komen, neem dan contact met ons op.

> Contactpagina

Met het Thuisborg Estate Plan verloopt de verzilvering van uw woning zo:

 • In een telefonisch intakegesprek worden de mogelijkheden met u besproken. Aanvullend kan er nog aanvullende informatie worden verstrekt.
 • Bij interesse zal Thuisborg voor u een waardebepaling van de woning opvragen. De kosten hiervoor EUR 50,-. Deze kosten zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer wij tot overeenstemming komen nemen wij deze kosten over.
 • Zodra deze indicatie voor u bespreekbaar is, zullen wij uw woning komen bezichtigen.
 • Op basis van ons overleg, de bezichtiging en de verstrekte informatie zal een NWWI-taxatie en eventueel een bouwkundige keuring plaatsvinden. De kosten van deze taxatie zijn voor uw rekening, maar worden overgenomen wanneer wij tot een transactie komen.
 • Op basis van de NWWI-taxatie zullen wij een voorstel doen.
 • Na akkoord van dit voorstel wordt de koopovereenkomst opgemaakt, hierin is het recht van hypotheek op (de verkoopopbrengst van) uw woning opgenomen, als aanvullende zekerheid voor Thuisborg. Dit recht van hypotheek wordt door de notaris vastgelegd.
 • Een uittreksel van onze koopovereenkomst wordt bij het Kadaster gedeponeerd.

Het Estate Plan werkt zonder inkomenstoetsing en zonder verplichte extra advieskosten. Wij behouden het recht voor om informatie op te vragen over uw inkomen- en vermogenspositie en wij adviseren u altijd om u van zoveel mogelijk onafhankelijk professioneel advies te voorzien.

Omdat u niet leent, heeft u ook geen rentekosten. In plaats daarvan ontvangt u een aanbetaling op de toekomstige koopsom voor uw woning. In vergelijk met een 'omgekeerde hypotheek', ook wel genoemd 'verzilverhypotheek' of 'opeethypotheek', ontvangt u bij deze vorm van sales & lease back een hogere vrije uitkering op uw woning in vergelijking met wat u bij een bank zou kunnen lenen. Er is geen toets op uw inkomen. Zo lang u in uw woning wilt blijven wonen, blijft de woning in uw eigendom.

U ontvangt 90% van de waarde van uw woning, op basis van een onafhankelijke (NWWI-) taxatie.
Middels een onafhankelijk makelaar/taxateur en gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) wordt de waarde in het economisch verkeer ofwel de vrije verkoopwaarde vastgesteld. Hiermee is de objectiviteit van de woningwaarde gewaarborgd. Uiteindelijk zal deze getaxeerde waarde het uitgangspunt vormen in de gehele transactie en in het bijzonder voor ons aanbod aan u als woningbezitter.

De bevindingen van de taxatie worden vastgelegd in een taxatierapport. Een taxatierapport geeft echter geen inzicht in de bouwkundige staat van het onroerend goed, wel wordt de onderhoudsstaat bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Daarom zal, waar Thuisborg dat nodig acht, naast een taxatie een bouwkundige keuring plaatsvinden waarvan de resultaten worden vastgelegd in een bouwkundig rapport.

Thuisborg draagt alle kosten van deze transactie en van de verkoop van uw woning wanneer u uw woning wilt verlaten. Het onderhoud van uw woning en alle kosten voor u als eigenaar blijven voor uw rekening. U mag dat steeds naar eigen voorkeur en inzicht uit laten voeren.

> Meer informatie over de taxatie en bouwkundige keuring

Ieder jaar ontvangt u, of ontvangen uw kinderen of overige ontvangers, een uitkering ter hoogte van de jaarlijkse belastingvrije schenkingsvrijstelling. In 2020 is deze vrijstelling:

 • EUR 5.515,- per kind, per jaar
 • EUR 2.208,- per overige ontvangers van een schenking

Deze uitkering is in overleg aan te passen aan uw wensen en persoonlijke situatie. Wanneer u of uw partner de woning verlaat, kopen wij uw woning voor 90% van de oorspronkelijk getaxeerde woningwaarde, minus de gedane jaarlijkse uitkeringen U kunt altijd zo lang als u wilt blijven wonen. Blijft u langer dan vooraf overeengekomen, dan brengen wij daar een nieuwe offerte voor uit, aangepast aan uw wensen en uw (nieuwe) omstandigheden van dat moment. U kunt uw woning op ieder moment verlaten. Wij regelen vanaf dat moment de hele verkoop ervan.

Het onderhoud van uw woning en alle kosten van eigenaarschap blijven voor uw rekening. Wij stellen jaarlijks samen vast hoe het onderhoud wordt uitgevoerd en leggen deze afspraken vooraf vast in een Meerjaren onderhoudsplanning (‘MOP’).

Desgewenst kunt u het onderhoud steeds geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan Vondellaan Vastgoed Beheer.

> Vondellaan Vastgoed Beheer

U houdt alle rechten op uw woning die u bij aanvang al had, tot aan het moment dat u besluit dat u de woning wilt verlaten. Wij zullen een uittreksel van de koopovereenkomst bij het Kadaster vastleggen. Wij kunnen vooraf, of gedurende de periode van bewoning na verkoop, van geval tot geval aanvullende regelingen en zekerheden overeenkomen voor wat betreft:

 • De uitvoering van het onderhoud
 • De bewoning van de woning
 • De waardeontwikkeling van de woning
 • Veranderingen in de schenkingsvrijstelling

Wanneer u of uw partner de woning verlaten, koopt Thuisborg, of een andere door Thuisborg aangewezen partij, uw woning. Mocht u komen te overlijden gedurende de periode van bewoning na verkoop, dan zullen alle resterende bedragen waar u zelf recht op heeft, door Thuisborg worden doorbetaald aan uw erfgenamen.

Houd u nog recht op periodieke uitkeringen van de woningopbrengst?

 • Wanneer Thuisborg gedurende de periode van bewoning in gebreke zou blijven met het doen van periodieke uitkeringen, kunt u de oorspronkelijke verkoopovereenkomst uiteindelijk ontbinden en ook – waar van toepassing – in rechte een aanvullende schadevergoeding of nakoming vorderen.
 • Houdt u een groot deel van uw uitkering nog van ons tegoed voor na afloop van de periode van bewoning? Dan kunnen wij aanvullende zekerheden vestigen.

Tot slot

Tot slot Omdat iedere aanbieding persoonlijk is, kunnen wij op onze site en in onze brochures geen informatie verstrekken over de exacte kosten en opbrengsten in uw individuele situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld uitkeringen zijn aan meerdere kinderen of overige ontvangers, of kosten voor extra onderhoud aan uw woning. Vraag daarvoor altijd om een persoonlijke offerte.