Woningwaarde Verzilverplan

Het Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan in 7 vragen:

Het is van belang dat uw woning hypotheekvrij is, of wanneer u nog een lopende hypotheek heeft, de hypotheek kunt aflossen met het ontvangen bedrag bij aanvang van verzilveren (verkoop van uw woning). Thuisborg verzilvert 80% van de getaxeerde woningwaarde. De verdeling van deze 80% bepaalt u, de woningeigenaar, zelf. De huur die u gaat betalen varieert met het verzilverbedrag dat u bij aanvang ontvangt.

Daarnaast dient uw woning vrij van beslagen te zijn en eventuele openstaande bedragen van betalingen (nutsbedrijven, OZB, etc.) moeten zijn voldaan.

In vergelijk met een ‘opeethypotheek’-lening, heeft ‘verkoop-met-terughuur’ de volgende voordelen:

 • Een groter deel van de woningwaarde komt op de bankrekening van de verkoper
 • Geen zorgen meer over het onderhoud (indien gewenst) of over de waardeontwikkeling van de woning
 • Beter aan te passen aan uw wensen, ook tijdens de huurperiode.

U krijgt met andere woorden, meer maatwerk, en minder risico. In ruil daarvoor betaalt u een hogere (huur-) vergoeding in vergelijk met de (hypotheekrente) vergoeding die u anders bij een hypotheek aan uw bank zou betalen. Daar staat tegenover, dat u ook geen schuld meer heeft bij de bank.

> Lees hier de praktijkvoorbeelden

Met het Thuisborg Woningwaarde Verzilverplan verloopt de verzilvering van uw woning zo:

 • In een telefonisch intakegesprek worden de mogelijkheden met u besproken. Aanvullend kan er nog informatie naar u worden gestuurd.
 • Wanneer u uw woning wilt verzilveren via Thuisborg of door plaatsing op Borgplaats, zal Thuisborg een waardebepaling van de woning opvragen. De kosten hiervoor bedragen EUR 50,- en zullen bij u in rekening worden gebracht. Wanneer Thuisborg uw woning verzilvert of wanneer er via Borgplaats een bemiddeling plaats vindt, nemen wij deze kosten over.
 • Thuisborg zal vervolgens een indicatieve berekening maken gebaseerd op de waardebepaling en de door u verstrekte gegevens. Zodra wij overgaan tot bezichtiging van uw woning dient er een overeenkomst tot dienstverlening getekend te worden. Deze overeenkomst kunt u hier downloaden.
 • Komen de partijen tot overeenstemming over de prijzen, de vergoedingen en de levering, dan zal een NWWI-taxatie en eventueel een bouwkundige keuring plaatsvinden. Op basis van de NWWI-taxatie zullen wij een definitief voorstel doen.
 • Na akkoord van dit voorstel worden de huur- en koopovereenkomst opgemaakt. De overdracht van de woning zal plaatsvinden bij een door Thuisborg aan te wijzen notaris.

> Overeenkomst tot dienstvelening

Het Woningwaarde Verzilverplan werkt zonder inkomenstoetsing en zonder verplichte extra advieskosten. Wij behouden het recht voor om informatie op te vragen over uw inkomen- en vermogenspositie en wij adviseren u altijd om u van zoveel mogelijk onafhankelijk professioneel advies te voorzien.

Thuisborg gaat bij de berekening uit van de getaxeerde waarde in het economisch verkeer van de woning (ofwel de vrije verkoopwaarde) en een bepaald verzilverpercentage daarvan (de ‘koopsom’). Een deel zal vooraf bij de aankoop worden uitgekeerd (de aanbetaling vooraf op de koopsom) en het overige deel bij doorverkoop van de woning (het ‘restant koopsom’).

Daarbovenop bevat de formule een winstdelingsregeling voor de verkoper/huurder bij positieve waardeontwikkelingen van de woning. Voorts zal gedurende de afgesproken huurperiode door de verkoper/huurder een maatschappelijk verantwoorde huur worden betaald, met huurvergoedingen gebaseerd op de hoogte van het bedrag dat de verkoper/huurder vooraf krijgt uitbetaald. Zie hiervoor onze calculator.

> Woningwaarde Calculator

De calculator geeft een eerste indruk van de voorwaarden waaronder Thuisborg uw woning zou kunnen aankopen. De via de calculator gegeven indicatie vormt in geen enkel opzicht een garantie van daadwerkelijk resultaat of uitkering.

Vanaf het moment dat u geen woningeigenaar meer bent hoeft u bepaalde kosten niet meer te voldoen. Hierbij valt onder meer te denken aan:

 • Onroerende Zaak Belasting(OZB)
 • Bijdrage van de Vereniging van Eigenaren (VvE) (waar van toepassing)
 • Opstalverzekering

> Meer informatie over kosten en vergoedingen > Meer informatie over onze calculator

Thuisborg baseert de door u te betalen huurvergoeding voor het belangrijkste deel op de hoogte van de aankoopvergoeding die u vooraf ontvangt. Dit betekent dat als u een hoger bedrag wenst te ontvangen als aanbetaling op de koopsom, uw huurprijs omhoog zal gaan. Wij gaan graag samen met u na wat voor u de beste mogelijkheden zijn.

Voor wat betreft de huurprijzen wordt in beginsel uitgegaan van huurindexatie op basis van inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (het 'CBS'). Dit betekent dat de huur wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Dit is ook het cijfer dat wij gebruiken om het rendement voor de investeerders in onze woningen mee te berekenen.

Thuisborg maakt er zicht steeds sterk voor, dat u altijd zo lang in uw woning kunt blijven wonen als u dat zelf wilt. Wij hebben echter ook verplichtingen naar onze investeerders toe. Als u gewoon blijft wonen en de woning niet verlaat na de afgesproken huurperiode, dan zult u in ieder geval een hogere (marktconforme) huur dienen te betalen. Zolang u blijft wonen, ontvangt u geen restant koopsom en winstdeling. Deze komen immer pas beschikbaar bij doorverkoop van de woning. U zult dus moeten overwegen of het wel voordelig voor u is om te blijven wonen.

In geval van aankoop van een appartement zal nader gekeken moeten worden naar bijkomende servicekosten, de VvE bijdrage en in hoeverre deze redelijk zijn voor de begrippen van Thuisborg. Thuisborg zal een gedeelte van de VvE kosten aan u kunnen doorberekenen als onderdeel van de servicekosten. Hierover maken we vooraf afspraken.

Uiteraard is het van belang dat de verkoop en terughuur van uw appartement binnen de voorwaarden van uw VvE mogelijk is. In de akte van splitsing kunt u dit nakijken.

> Meer informatie over huur

U kunt de woning na verkoop zelf onderhouden, of u kunt dat aan ons overlaten. Wij besteden het onderhoud van uw woning uit aan Vondellaan Vastgoed Beheer.

U kunt er ook voor kiezen om de eerste jaren het onderhoud zelf te doen, en het daarna uit te besteden. Wanneer een woningverkoper/huurder zelf het onderhoud wil blijven doen, dan komen het (groot) onderhoud en de desbetreffende kosten voor risico en rekening van de woningverkoper/huurder. Daarnaast heeft u de verplichting om de woning gedurende de huurperiode tenminste in dezelfde staat van onderhoud te houden, zoals die bij aankoop door Thuisborg in de onafhankelijke taxatie en technische keuring werd vastgelegd.

Na ondertekening van de koop- en huurovereenkomst zal de verkoper in overeenstemming met Thuisborg een Meerjaren Onderhoudsplanning (‘MOP’) opstellen rondom de aanpassingen, het beheer en het onderhoud van de woning.

> Meer informatie over onderhoud

Wanneer Thuisborg of een investeerder overgaat tot verzilveren van uw woning, wordt er een indicatieve berekening gemaakt gebaseerd op de waardebepaling en de door u verstrekte gegevens. Komen partijen tot overeenstemming over de belangrijkste voorwaarden van prijzen, vergoedingen en levering, dan zal een NWWI-taxatie en eventueel een bouwkundige keuring plaatsvinden.

Middels een onafhankelijk makelaar/taxateur en gevalideerd door het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) wordt de waarde in het economisch verkeer ofwel de vrije verkoopwaarde vastgesteld. Hiermee is de objectiviteit van de woningwaarde gewaarborgd. Uiteindelijk zal deze getaxeerde waarde het uitgangspunt vormen in de gehele transactie en in het bijzonder voor ons aanbod aan u als woningbezitter.

De bevindingen van de taxatie worden vastgelegd in een taxatierapport. Een taxatierapport geeft echter geen inzicht in de bouwkundige staat van het onroerend goed, wel wordt de onderhoudsstaat bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Daarom zal, waar Thuisborg dat nodig acht, naast een taxatie een bouwkundige keuring plaatsvinden waarvan de resultaten worden vastgelegd in een bouwkundig rapport.

> Meer informatie over de taxatie en bouwkundige keuring

Uw bescherming blijft in stand, en hangt niet af van de resultaten van Thuisborg door de jaren heen.

Als huurder van uw woning geniet u steeds de volledige wettelijke huurbescherming die voor iedereen in Nederland geldt. U bent daarmee verzekerd van ongestoord woongenot. Als huurder kunt u ook aanspraken maken op de wettelijke voorschriften die gelden voor het onderhoud en het wooncomfort van uw woning.

Mocht u komen te overlijden gedurende de periode van bewoning na verkoop, dan zullen alle resterende bedragen waar u zelf recht op heeft, door Thuisborg worden doorbetaald aan uw erfgenamen.

Houdt u een groot deel van uw uitkering nog van ons tegoed voor na afloop van de huurperiode? Dan kunnen wij aanvullende zakelijke zekerheden stellen zoals een borg- of garantstelling, of een recht van eerste hypotheek. Deze worden notarieel vastgelegd.

Tot slot

Omdat iedere aanbieding persoonlijk is, kunnen wij op onze site en in onze brochures geen informatie verstrekken over de exacte kosten en opbrengsten in uw individuele situatie. Dat kunnen bijvoorbeeld uitkeringen zijn aan meerdere kinderen of overige ontvangers, of kosten voor extra onderhoud aan uw woning. Vraag daarvoor altijd om een persoonlijke offerte.