Probeert Thuisborg buiten de AFM te werken?

Thuisborg werkt steeds binnen het toezicht van de AFM en heeft van tijd tot tijd ook afstemming met de AFM over haar aanbieding(en).

Het overleg met de AFM omvat zaken als:

  • Oprichtingskosten en voorinvesteringen,
  • Productvoorwaarden en – rendementsberekeningen,
  • Algemene voorwaarden en de structuur van de rapportage over de betrokken rechtspersonen,
  • Cash flow prognoses en de communicatie met investeerders.

Hierbij wordt vooral gekeken of alle essentiële informatie aan consumenten is verstrekt ten tijde van de overeenkomst in het kader van de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet oneerlijke handelspraktijken. De AFM beoordeelt daarop gedurende de looptijd van de effecten of Thuisborg conform deze wettelijke beschermingsbepalingen handelt.

Waarom is er geen AFM-toezicht op de aangeboden investeringen?

De standaard AFM vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de aanbieding maar informeert u enkel over het feit dat deze is vrijgesteld van de verplichting om een Wft-prospectus te publiceren. Er is wel degelijk toezicht van de AFM op de aanbieding van deze effecten van Thuisborg. Echter, dat toezicht is gebaseerd op de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc), niet op de Wet financieel toezicht (Wft).

Wat betekent de vermelding: 'Geen prospectusplicht voor deze activiteit?'

Deze vermelding betekent dat deze aanbieding van effecten door Thuisborg vrijgesteld is van de prospectusplicht zoals bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht (‘Wft’), omdat daar een vrijstelling van beschikbaar is.

De meest bekende vrijstelling is de grens van € 5,0 miljoen. ‘Kleine’ aanbiedingen, die onder deze grens vallen, zijn daarmee automatisch vrijgesteld van de (Europese) prospectuswetgeving. De reden voor de vrijstelling is dat deze wetgeving te uitgebreid en duur is voor kleine aanbieders, waardoor het niet mogelijk is om dergelijke effecten zonder deze vrijstelling aan te bieden.

In het geval een aanbieder gebruik maakt van deze vrijstelling, schrijft de AFM een verplichte waarschuwingstekst voor, die op een voorgeschreven manier bekend moet worden gemaakt.